Prayagraj Dham City Phase- 2

Phase Plot No. Plot Size Park Facing Corner Availability Status Book
A1425/60No No BookedBooked
A1120/60No No BookedBooked
A31A15/60No No BookedBooked
A3125/60No No BookedBooked
A6030/60No No BookedBooked
A5915/60No No AvailableBook
A5815/60No No BookedBooked
A5730/60No No AvailableBook
A2030/60No No BookedBooked
A1520/60No No BookedBooked
A1630/60No No BookedBooked
A4830/60No No BookedBooked
A2215/60No No BookedBooked
A4315/60No No BookedBooked
A4615/60No No BookedBooked
A730/60No No BookedBooked
A4420/60No No BookedBooked
A4535/60No No BookedBooked
A02A17.5/60No No BookedBooked
A5630/60No No AvailableBook
A5515/60No No BookedBooked
A5030/60No No AvailableBook
A5230/60No No AvailableBook
A5330/60No No AvailableBook
A14A20/60No No BookedBooked
01725/60No No BookedBooked
A3325/60No No BookedBooked
A0217.5/60No No BookedBooked
A5120/40No No BookedBooked
A3230/60No No BookedBooked
A830/60No No BookedBooked
A40A25/60No No BookedBooked
A1225/60No No BookedBooked
A4025/60No No BookedBooked
A3925/60No No BookedBooked
A925/60No No BookedBooked
A3825/60No No BookedBooked
A3120/60No No BookedBooked
A1930/60No No BookedBooked
A520/60No No BookedBooked
A430/60No No BookedBooked
A330/60No No BookedBooked
A1830/60No No BookedBooked
A3720/60No No BookedBooked

Project Name : Prayagraj Dham City Phase- 2
Project Type: Residential Apartments
Location : Jhalwa
State : Uttar Pradesh
Park Facing : 10%
Corner : 10%
Total Plot : 45
Available Plot : 6